• CIRCULAR FARMING CONCEPTS

    Koning Phyléus uit de Griekse Mythologie, beloonde Herakles omdat hij de vervuilde veestallen van Augias in één dag reinigde.

  • CIRCULAR FARMING CONCEPTS

    Koning Phyléus uit de Griekse Mythologie, beloonde Herakles omdat hij de vervuilde veestallen van Augias in één dag reinigde.

‘Wij geloven in het bestaansrecht van de boer, het welbevinden voor de dieren én zuinig omgaan met de schaarse bronnen op onze aarde’

Phyléus BV is een jong bedrijf dat een vergunbaar, integraal concept aanbiedt voor melkveestallen.
Ons ‘circular farming concept’ richt zich op lokale mestverwerking, waarbij emissie grotendeels voorkomen wordt en het dierenwelzijn een sterke verbetering kent door een schone stalomgeving.
De gescheiden meststromen worden direct uit de stal afgevoerd, waarna de mineralen (N,P,K) hieruit worden onttrokken. Deze hoogwaardige mineraalconcentraten maken een gestuurde precisiebemesting in het veld mogelijk, met geurbeheersing, beperking van uitspoeling, afbouwen van kunstmest en betere gewasopbrengst tot gevolg. Mestkelder en drijfmestafvoer worden overbodig. Wij geloven in het bestaansrecht van de boer, het welbevinden voor de dieren en zuinig omgaan met de schaarse bronnen op onze aarde, én we geloven dat we dit alles kunnen verenigen in één concept!

Een geslaagde ‘proof of concept’ werd gerealiseerd op de Dairy Campus, de proefboerderij van Wageningen (WUR).

Emissiebeheersing

Wij laten eerst de functie van een drijfmest-kelder geheel uit het systeem vervallen! Daarna voorzien we de stalvloer van een afwerking die dierveilig en diervriendelijk is. Daarbij is de hygiënische schoonmaakbaarheid afgesteld op een smart mestschuif/mestrobot.

De urine wordt, apart van de vaste mest, buiten de stal gebracht. Ook de vaste mest wordt door een smart mestschuif/mestrobot 24/7 cyclisch verwijderd en tot buiten de stal gebracht.

Dan kan er nauwelijks nog emissies ontstaan; niet meer vanuit een drijfmest-kelder naar de stalomgeving (CO2; N2O; CH4 en NH3) en niet meer vanaf een stalvloer of stalomgeving zelf (NH3)! Er zijn zo al reducties van 85% voor Ammoniak vastgesteld, 50% voor Methaan en ruim 85% voor lachgas. Deze stalvloer is dan telkens zo schoon dat je er op sokken overheen kan lopen……

(Octrooien gevestigd van het totale concept; het systeem en de onderdelen)

Emissies ontstaan door o.a. mest en urine bij elkaar te brengen. Op een gangbare (rooster)vloer in een stal en in een drijfmest-kelder is die mix van mest en urine vrijwel constant aanwezig en leidt o.a. tot ammoniak (NH3) vorming, maar ook tot andere klimaat gerelateerde emissies, zoals lachgas (N2O), methaan (CH4) en koolstofdioxide ofwel broeikasgas (CO2). 1 kg lachgas = 273 kg CO2 eq. en 1 kg CH4 = 27 kg CO2 eq.

Dit bijzondere stalconcept hanteert een geheel andere (nieuwe) werkwijze.

Kringloop Landbouw

Als we dan dus de urine en mest vrijwel constant en mooi gescheiden uit de stalomgeving weghalen, dan kunnen die individuele meststromen  direct (vers) worden verwerkt. Dit gebeurt in principe door middel van energie zuinige elektrodialyse.

Energie zuinige elektrodialyse

Energie zuinige elektrodialyse is een uitgekiende techniek om de zuivere mineralen (kali, fosfaat en ammoniumstikstof), individueel uit de vloeibare fracties te onttrekken. Wat er overblijft is relatief schoon water, zonder emissies, dat weer in het stalproces kan worden teruggebracht, o.a. als spoelvloeistof voor de robot.

Elektrodialyse

De elektrodialyse biedt dus een geconcentreerde mineralen-vloeistof, die als precisie bemesting op het veld kan worden aangewend. Omdat het het een mineralen-concentraat is, kan er met een relatief geringe dosering al voldoende bemesting worden gegeven. De gewenste mineralen-dosering (een blend) kan worden afgeleid van de veld-gewas-bodembehoefte; precies worden samengesteld en gedoseerd en verder met relatief lichte machines in het veld worden aangewend. 

Het mineralen-concentraat

Het mineralen-concentraat is een volledige kunstmestvervanger! Hierdoor sluit de mineralen kringloop op het bedrijf. Bijkomende voordelen zijn verder dat er geen nitrificatie van het grondwater meer plaatsvindt en de geurbelasting in het veld nihil is. Men kan dan ook zonder beperkingen voldoen aan de derogatie maatregel en bovendien behoudt deze meststof waarde. Een eventueel transport van dit concentraat naar de akkerbouwgebieden is een equivalent van meer dan 10 vrachtwagens drijfmest(!), met wederom een substantiële CO2 en brandstof besparing. 

Organische stof en bodem

Wij zien het bedrijf als één geheel. Met een schone stal wordt niet alleen de emissie onder permanente meetbare controle gebracht, maar is ook het dierwelzijn gebaat. Als immers door een cyclisch schone stalvloer de klauwen en uiers schoner blijven is de uitval door bacteriële problemen van de dieren ook veel minder en blijft de conditie op peil. 

Het behoud van mineralen op het eigen bedrijf bespaart niet alleen kunstmest (met haar enorme CO2 en gas verbruik als klimaatbelasting) maar worden de kali- en fosfaatmijnen ook niet verder uitgeput!

De bodem en het bodemleven is van uitermate groot belang. Lichtere machines verdichten de bodem nu niet onnodig. Als de vloeibare fractie uit de vaste mest wordt onttrokken, kan de overblijvende organische fractie als compost aangewend worden in het veld. Een gezond bodemleven vormt dan de grondslag voor een bestendige eiwit opbouw in het gewas, de C/N verhouding in de bouwvoor en het vocht bindend vermogen van de grond.

Een gezond bodemleven draagt tevens bij aan herstel en natuurbouw.

Neem gerust contact met ons op